„Daisy- my superhero” – konkurs

Regulamin konkursu z języka angielskiego „Daisy- my superhero”

 1. Organizator konkursu:
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie, ul. Bogedaina 1,
  43-200 Pszczyna,
  Koordynatorzy Konkursu: Edyta Walkowiak (e.walkowiak@sp1pszczyna.pl) , Katarzyna Janusz (k.janusz@sp1pszczyna.pl)
 2. Cele Konkursu:
  ● odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów w zakresie języka angielskiego
 • rozpowszechnianie oraz wzbogacanie wiedzy o Księżnej Marii Teresie Oliwii Hochberg von Pless (Księżnej Daisy)
 • dostarczenie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języka;
  ● pobudzanie twórczego myślenia;
  ● wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
  ● rozwijanie kompetencji cyfrowych;

III. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas V – VIII szkół podstawowych Gminy Pszczyna.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych – kl. V – VI oraz kl. VII – VIII.
 3. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu lapbooka prezentującego informacje na temat Księżnej Daisy w języku angielskim.
 4. Zasady i przebieg konkursu
 5. Konkurs „Daisy- my superhero” odbywa się w dwóch etapach:
  • Etap I – szkolny (eliminacje wewnątrzszkolne), który trwa do 28.04.2023r.
   Eliminacje szkolne przeprowadzają szkoły we własnym zakresie. Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona. Nauczyciele zgłaszający udział zobowiązani są wyłonić autorskie prace uczniów z klas V – VIII, nie więcej niż po dwie w każdej kategorii, w kategoriach klas V – VI oraz VII – VIII.
  • Etap II – finał międzyszkolny

Prace wyłonione w trakcie etapu I należy dostarczyć do siedziby organizatora do 05.05.2023r. Prace otrzymane po wskazanym terminie nie będą oceniane.

 1. Rozwiązanie konkursu i przekazanie wyników do szkół – do 12.05.2023
  Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród dla zwycięzców – do 19.05.2023
 2. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Dokona ona oceny prac i wybierze laureatów konkursu. Przewodniczący Komisji Konkursowej, w obecności członków zespołu, przygotowuje protokół pokonkursowy.
 3. Ocenie podlegać będą:
 • opis podanych punktów (zgodność z tematem);
 • pomysłowość i oryginalność;
 • walory artystyczne oraz wkład pracy i samodzielność;
 • zastosowane techniki łączenia obrazu i przekazu informacji;
 • poprawność językowa- właściwa dla danego wieku
 1. Wymagania prac konkursowych:
 • Format pracy po rozłożeniu – max. A3;
 • praca musi zawierać elementy plastyczne oraz łączyć je z informacjami w języku angielskim;
 • praca musi być wykonana indywidualnie
 • zagadnienia do opisu: wygląd Daisy, Jej charakter i osobowość, ulubione zajęcia, opis wybranego dnia Daisy;
 • dodatkowo, dla klas 7-8 oprócz omówionych powyżej zagadnień: działalność dobroczynna Daisy oraz wyjątkowość Jej postaci .
 1. Wraz z pracą należy dostarczyć zgodę opiekuna prawnego na udział dziecka
  w konkursie (załącznik 1) oraz podpisaną klauzulę informacyjną (załącznik 2)
 2. Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić metryczkę: imię, nazwisko, klasę, szkołę,adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela języka angielskiego).
 3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

Załącznik nr 1 i nr 2