Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie

Raport o stanie dostępności plik1

Raport o stanie dostępności plik 2

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe jednostki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie ul. Bogedaina 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 36 86,
E-mail: sp1@pze-pszczyna.pl

 

Strona www.sp1pszczyna.pl

Data uruchomienia strony: 1 czerwca 2012 roku

Data aktualizacji strony: 31 sierpnia 2020 roku

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Ułatwienia dostępności na stronie

 • Możliwość zmiany wielkości czcionki
 • Możliwość automatycznego włączenia czytelnej czcionki
 • Włączenie skali szarości/negatywu/wysokiego kontrastu
 • Podkreślanie odsyłaczy

 

Aplikacje mobilne:

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna budynku

 1. Aby wejść do budynku należy pokonać 3 stopnie , brak podjazdu;
 2. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie;
 3. Budynek jest trzypoziomowy – aby wejść na I i II piętro należy pokonać schody, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli;
 4. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
 5. W odległości 50 m znajduje się parking;
 6. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym;
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Informacja dla osób niedowidzących

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób niedowidzących. W lewym górnym rogu strony znajduje się ikona umożliwiająca ułatwień dostępności w języku polskim. Umożliwia to dostosowanie strony do własnych potrzeb. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnodostępnych przestrzeni budynku.