Klauzule RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:    

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich z siedzibą w Pszczynie, ul. Bogedaina 1 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sp1@pze-pszczyna.pl, telefonicznie 32 210 36 86  lub pisemnie na adres siedziby Administratora
 3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnieniach mogą Państwo uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych: e-mail:
  iod@pze-pszczyna.pl tel. (32) 212-85-60 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c; ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej, Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 1 lit. b RODO),
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 1 lit. g RODO),
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy (art. 9 ust. 1 lit. h),
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 3. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek w sprawie swoich praw, w tym o cofnięcie zgody, można kierować na adres email: sp1@pze-pszczyna.pl lub na adres Administratora.
 1. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 2. Administrator nie profiluje danych osobowych

Klauzula dotycząca danych osobowych (monitoring)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich z siedzibą w Pszczynie ul. Bogedaina 1 reprezentowana przez Dyrektora.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl) tel. (32) 212-85-60

3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu dokumentowania zdarzeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Szkoły oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z art.108 a ustawy Prawo oświatowe (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.).

4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem:
-Budynek przy ul. Bogedaina: główne wejście do budynku, wejście na halę sportową, plac zabaw, szatnie, korytarze.
-Budynek przy ul. Batorego: wejście główne, boisko szkolne, korytarze.

5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 22 dni budynek. Po upływie tego okresu dane są usuwane.

7. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

8. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w uzasadnionych przypadkach związanych z celem przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu jeżeli realizacja prawa dostępu nie będzie naruszała praw osób trzecich.

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


Klauzula dotycząca danych osobowych (upoważnienie do odbioru dziecka)

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książą Pszczyńskich w Pszczynie z siedzibą 43-200 Pszczyna ul. Bogedaina 1 reprezentowana przez Dyrektora.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl) tel. (32) 212-85-60.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– W celu realizacji celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola wobec dzieci, a przede w celu zapewnienia, aby dzieci odbierane były wyłącznie przez osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.
– umożliwienia kontaktu i identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO;

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, tj. do końca bieżącego roku szkolnego a po tym czasie przez 10 lat w archiwum szkoły.

7. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu;

8. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych może skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki.

10. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do: dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO), sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO), usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO). Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

12. Administrator nie profiluje danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z p.zm.) (zwane  „RODO”):

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich z siedzibą w Pszczynie, ul. Bogedaina 1, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły,
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sp1@pze-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
 1. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnieniach mogą Państwo uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych: e-mail:
  iod@pze-pszczyna.pl tel. (32) 212-85-60 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 2. Administrator przetwarza dane osób, które:

a) Dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;

b) Udostępniły post lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów              zamieszczonych na fanpage.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a). Prowadzenie fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd.

b). Informowania użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez Administratora działalności oraz promowaniu wydarzeń, które organizujemy,

c). Komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, takich jak komentarze czy wiadomości.

 1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO, tj. w celu realizacji określonych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Ponadto administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może   gromadzić   i przetwarzać   informacje   zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.

a) Państwa dane udostępnione w postach i komentarzach będą przetwarzane w serwisie Administratora do czasu usunięcia ich przez autora.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

Jeśli nie może Pan/Pani usunąć określonego komentarza należy zwrócić się o to z prośbą do Administratora. Zawsze można zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fan page, a także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez Administratora własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

b) Państwa dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage
lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu Facebook Ireland na określonych przez portal, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy), jak również mogą być dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

c) Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, posiadacie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Administrator może zrealizować Pana/Pani uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe). Niezależnie od kontaktu z Administratorem w sprawie przetwarzania Pana/Pani danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger można kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

d) Podanie danych w ramach korzystania z facebooka i z narzędzi dostępnych w portalu jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora

e) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

 

Klauzula informacyjna

(skargi i wnioski)

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich z siedzibą w Pszczynie, ul. Bogedaina 1, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sp1@pze-pszczyna.pl, telefonicznie 32 210 36 86 lub pisemnie na adres siedziby Administratora
 3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnieniach mogą Państwo uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych poprzez: e-mail:
  iod@pze-pszczyna.pl, tel. (32) 212-85-60 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrywania skarg i wniosków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia skargi i wniosku.
 11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 12. Administrator nie profiluje danych osobowych.

 

 

Klauzula informacyjna

(wniosek o informację publiczną)

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich z siedzibą w Pszczynie, ul. Bogedaina 1, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sp1@pze-pszczyna.pl, telefonicznie 32 210 36 86 lub pisemnie na adres siedziby Administratora
 3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnieniach mogą Państwo uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych poprzez: e-mail:
  iod@pze-pszczyna.pl, tel. (32) 212-85-60 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrywania wniosku o informację publiczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o dostęp o informację publiczną.
 11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 12. Administrator nie profiluje danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna 

(promocja)  

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich  w Pszczynie, ul. Bogedaina 1, 43-200 Pszczyna, reprezentowany przez Dyrektora. 

2.Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poprzez email sp1@pze-pszczyna.pl, telefonicznie (32) 210-36-86 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3.Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pze-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

4.Państwa dane w postaci wizerunku (fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe) zarejestrowane podczas organizowanych przez Administratora uroczystości szkolnych oraz imprez, takich w szczególności jak: bale, konkursy, zawody, akademie, spotkania z zaproszonymi gośćmi mogą być publikowane na stronie internetowej, mediach społecznościowych (Facebook) publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie, filmy oraz nagrania dźwiękowe w publikacjach i serwisach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez szkołę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Jeżeli Państwa wizerunek stanowi szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, może być on rozpowszechniany bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Natomiast jeżeli Państwa wizerunek nie spełnia ww. warunku ujęcia go jako szczegółu całości, może być nieodpłatne rozpowszechniany przez Administratora tylko po uprzednim uzyskaniu dobrowolnej zgody Pani/a na takie działanie. Z tytułu rozpowszechniania wizerunku nie przysługują Pani/u jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

5.Podstawą przetwarzania danych osobowych, w tym Państwa wizerunku, będzie wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest promowanie działalności naszej placówki oraz organizowanych wydarzeń lub podejmowanie działań motywacyjnych i nagradzających aktywność uczniów (art. 6 ust 1 lit. e RODO) albo na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na rozpowszechnianie wizerunku wraz z danymi identyfikującymi (art. 6 ust 1 lit a RODO). 

6.Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu przetwarzania – promocji szkoły, a po tym czasie mogą być archiwizowane (np. w postaci kronik). 

7. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);  
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek w sprawie swoich praw, w tym o cofnięcie zgody, można kierować na adres email: sp1@pze-pszczyna.pl lub na adres Administratora. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Administrator nie profiluje danych osobowych.