Klauzule RODO

Klauzula dotycząca danych osobowych (dokumenty)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa (rodziców/opiekunów prawnych) dzieci jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich z siedzibą w Pszczynie, ul. Bogedaina 1 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły – Witolda Wiktorczyka.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sp1@pze-pszczyna.pl   lub pisemnie na adres siedziby Administratora
 3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnieniach mogą Państwo uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@pze-pszczyna.pl tel. (32) 212-85-60 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji procesu nauczania (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),   
 • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit a RODO).     
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 2. Podstawą przetwarzania są:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1327).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910),
 • Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 ze zm.),
 • Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły,
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą;
 1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o cofnięcie zgody lub w sprawie realizacji swoich praw można kierować na adres email: sp1@pze-pszczyna.pl lub na adres Administratora. 
 1. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 2. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Klauzula dotycząca danych osobowych (monitoring)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich z siedzibą w Pszczynie ul. Bogedaina 1 reprezentowana przez Dyrektora.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl) tel. (32) 212-85-60

3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu dokumentowania zdarzeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Szkoły oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z art.108 a ustawy Prawo oświatowe (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.).

4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem:
-Budynek przy ul. Bogedaina: główne wejście do budynku, wejście na halę sportową, plac zabaw, szatnie, korytarze.
-Budynek przy ul. Batorego: wejście główne, boisko szkolne, korytarze.

5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 22 dni budynek. Po upływie tego okresu dane są usuwane.

7. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

8. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w uzasadnionych przypadkach związanych z celem przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu jeżeli realizacja prawa dostępu nie będzie naruszała praw osób trzecich.

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


Klauzula dotycząca danych osobowych (upoważnienie do odbioru dziecka)

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książą Pszczyńskich w Pszczynie z siedzibą 43-200 Pszczyna ul. Bogedaina 1 reprezentowana przez Dyrektora.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl) tel. (32) 212-85-60.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– W celu realizacji celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola wobec dzieci, a przede w celu zapewnienia, aby dzieci odbierane były wyłącznie przez osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.
– umożliwienia kontaktu i identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO;

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, tj. do końca bieżącego roku szkolnego a po tym czasie przez 10 lat w archiwum szkoły.

7. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu;

8. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych może skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki.

10. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do: dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO), sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO), usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO). Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

12. Administrator nie profiluje danych osobowych.